Zhengzhou Aslan Machinery Co., Ltd.

chili stem removing machine

Price:¥

Specifications:

 chili stem removing machine 

The detailed contents:

 chili stem cutting machine 

 

model

Capacity(kg/hour)

motor

Size

Weight

Dry chili

Fresh chili

60

60

100

1.5kw/220v/9.57A

2.7*0.83*0.59m

95kg

120

120

250

1.5kw/220v/9.57A

2.81*1.3*0.59m

238kg

120S

120

250

1.5kw/220v/9.57A

2.81*1.3*0.59m

238kg

180

180

330

1.5kw/220v/9.57A

3.81*1.3*0.59m

357kg

180S

180

330

1.5kw/220v/9.57A

3.81*1.3*0.59m

357kg

200

200

400

1.5kw/220v/9.57A

3.81*1.6*0.68m

476kg

250-4 roller

250

500

1.5kw/220v/9.57A

2.81*1.1*1.5m

470kg

250-4roller

250

500

1.5kw/220v/9.57A

2.81*1.1*1.5m

470kg

350-2 roller

350

700

2.2kw/220v/9.57A

4.8*0.68*1.65m

450kg